Напрямки діяльності

Об'єднання Організацій Роботодавців Харківської області "ГРАНІТ"

Для виконання завдань, визначених Статутом, Об’єднання "Граніт" у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

 • виконання статутних цілей та завдань, створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;
 • представляє і захищає законні інтереси членів Об’єднання "Граніт" на місцевому, галузевому, національному рівнях, а також права та законні інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками;
 • координує діяльність членів Об’єднання "Граніт", пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;
 • проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;
 • здійснює співробітництво з Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм соціально-трудової і економічної сфер у національне законодавство України;
 • ініціює та бере участь у проведенні спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів і форм соціального діалогу між сторонами соціального діалогу;
 • здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;
 • консультує роботодавців та їх організації і об’єднання – членів Об’єднання "Граніт" - та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;
 • створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;
 • надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;
 • сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;
 • проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціально-економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляду цих питань у судових органах;
 • сприяє вдосконаленню системи професійно-технічної та вищої освіти, її орієнтації на ринок праці;
 • здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;
 • бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при обддержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, обласної, міських та районних рад;
 • виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;
 • виступає у складі сторони від роботодавців у колективних перего-ворах на регіональному рівні, в укладанні та виконанні Регіональної угоди;
 • координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання "Граніт" з укладення колективних договорів, регіональних та галузевих угод;
 • сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів;
 • проводить експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, охорони праці, соціального страхування, проведення податкової, цінової політики, державних програм зайнятості, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів.